Inrichtingsplan voor historische Wilhelminalaan - Frederiksoord

 

De voormalige veenkoloniën Frederiksoord en Wilhelminaoord hebben de ambitie om, samen met onder andere Veenhuizen, op de UNESCO werelderfgoedlijst te komen. De Wilhelminalaan, de centrale verbindingsweg door Frederiksoord en Wilhelminaoord, heeft in de loop der tijd een aantal oorspronkelijke kenmerken verloren. MD Landschapsarchitecten maakte in opdracht van de gemeente Westerveld en de Maatschappij van Weldadigheid een plan dat een brug slaat tussen cultuurhistorische kwaliteiten en gewenste civieltechnische ingrepen.

Met dit plan dragen verkeerskundige herinrichtingen nu en in de toekomst bij aan het zichtbaar maken van de historische kwaliteiten van de weg en de omgeving.

 

Landschappelijke drager

Het herinrichtingsplan voor de Wilhelminalaan maakt het veenkoloniale karakter opnieuw tot landschappelijke drager van de weg en de wijdere omgeving. De historische kwaliteiten worden geïntegreerd met hedendaags gebruik en beleving van het gebied. Het herinrichtingsplan is gebaseerd op een aantal samenhangende, maar onafhankelijk van elkaar uit te voeren ingrepen:

Ruimtelijke variatie ervaarbaar maken

De Wilhelminalaan loopt langs door een aantal landschappelijke eenheden: het landgoed rond Frederiksoord, het open veld, het dorp Wilhelminaoord, de vaart en de overgang naar Friesland. De specifieke kwaliteiten van deze eenheden worden vanaf de Wilhelminalaan weer beleefbaar gemaakt. Deze kwaliteiten zijn: de dichte bebossing van het landgoed; de ritmiek van de koloniewoningen tegen het achterliggende weidelandschap; de centrale ligging van het dorp in de knik van de weg; het formele karakter van de vaart met zijn grote koloniegebouwen; de beëindiging van het koloniegebied.

Cultuurhistorische knooppunten herstellen

De cultuurhistorische knooppunten van het gebied worden hersteld en maken weer duidelijk dat je het koloniegebied binnenkomt. De knooppunten zijn de entree van Friese zijde, de aansluiting op het oudere zandpad, de brug over de vaart, de knik in de weg bij Wilhelminaoord en de entree bij Frederiksoord.

Karakteristieke elementen weer zichtbaar maken

De diverse gebouwen in de statige, veenkoloniale stijl worden weer goed zichtbaar gemaakt vanaf de Wilhelminalaan door . De originele ritmische boomstructuur langs de Wilhelminalaan en de vaart wordt hersteld. Het fietspad langs de Wilhelminalaan volgt het voormalige tramtracé.

Structuur, hiërarchie en detaillering herkenbaar maken

De pragmatische, orthogonale wegenstructuur van het veenontginningsgebied wordt hersteld. Aansluitingen, kruisingen en aantakkingen krijgen weer hun traject of ligging uit de veenkoloniale tijd. De Wilhelminalaan krijgt een sobere, eenduidige en heldere detaillering die aansluit bij het historische karakter van de weg. De secundaire, niet-doorgaande wegen worden (of blijven) halfverhard en zandwegen blijven gehandhaafd.

De herinrichting van de Wilhelminalaan maakt de veenkoloniale kwaliteiten van het gebied weer duidelijk: een eenvoudige weg die langs een verrassende diversiteit aan bijzondere gebieden leidt.

Project gegevens

Locatie: Wilhelminaoord

Opdrachtgever: Provincie Drenthe

Jaar van ontwerp: 2012-2013

Team: Mathijs Dijkstra, Inge Hoekstra

In samenwerking met: Libau

Kernwoorden: inrichtingsplannen / kwaliteit / analyse / expertise / samenwerken

Overige projecten