Luisteren
Samenwerken

Heldere communicatie en een goed verlopend proces zijn van groot belang bij de totstandkoming van landschappelijke ingrepen: de juiste samenwerking is dus essentieel. Niet alleen met de opdrachtgever, maar ook met andere in het proces betrokken spelers.

Verbinden

Ontwerpen is bij uitstek de manier om het gemeenschappelijke in de belangen van de diverse betrokken partijen te vinden. Een goed landschapsontwerp schept letterlijk en figuurlijk ruimte, door behoeftes, voorwaarden en wensen van alle stakeholders met elkaar te verbinden en een plek te geven.

Betrekken

Er is veel winst te behalen door in een vroeg stadium bewoners en gebruikers bij ontwerpen en inrichtingsplannen te betrekken. Daarmee kun je draagvlak creëren en het realisatietraject vlot en soepel laten verlopen. Maar belangrijker nog: bewoners en betrokkenen kennen de geschiedenis(sen), de bijzonderheden en het gebruik van een plek als geen ander.

Maatschappij

We betrekken relevante, actuele maatschappelijke thema's in onze ontwerpoplossingen. Hieraan ligt de overtuiging ten grondslag dat zorgvuldig en betrokken ontwerpen altijd meerwaarde oplevert.

Expertise

Onze expertise is ruimtelijk ontwerpen. De expertise van andere bij het proces betrokken partijen (hydrologen, ecologen, architecten, etc.) vertalen we in ruimtelijke oplossingen.

Denken
Visie

Een visie is essentieel om een opgave een helder kader te geven. De visie op een opgave doet een beredeneerde uitspraak over de richting waar een ontwerp of ingreep heen moet. De visie zet de opgave in een perspectief, zowel in ruimte als in tijd.

Concept

Een sterk ruimtelijk concept is nodig om een oplossing kernachtig te kunnen weergeven. Het concept is het schakelpunt tussen visie en ontwerp. Een goed concept overtuigt partijen en geeft houvast gedurende het proces, zowel voor ontwerper als opdrachtgever.

Analyse

Een gedegen analyse is het fundament van de visie en het concept van een ontwerp. We analyseren niet alleen de technische aspecten van een plek, maar ook sferen, beleving en bewonersinformatie. Hierdoor is het mogelijk verrassende dwarsverbanden te vinden, te schakelen tussen niveaus en de juiste aanknopingspunten te vinden.

Onderzoek

Onderzoeksopgaven, studies en onderzoek in opdracht én op eigen initiatief zijn onmisbaar om te blijven ontwikkelen en nieuwe kennis en ervaring op te doen.

Vakontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om up-to-date te blijven wat betreft ontwikkelingen in het vakgebied en daarbuiten. Daarom geven en volgen wij regelmatig lezingen, nemen deel aan debatavonden en wisselen kennis uit met vakgenoten en anderen.

Sturen
Verkennen

Door middel van studies, modellen en onderzoek maken we inzichtelijk wat de ruimtelijke consequenties kunnen zijn van ingrepen. Alternatieven en varianten op ingrepen worden grondig onderzocht en helder uitgelegd. Zo kunnen weloverwogen keuzes gemaakt worden.

Overtuigen

Door middel van sterke, realistische concepten en doordachte, goed gedetailleerde ontwerpen overtuigen we partijen van de haalbaarheid en kracht van ingrepen en oplossingen.

Aanjagen

Zowel onze concrete inrichtingsplannen als beleidsvisies zijn uitstekende aanjagers van nieuwe ontwikkelingen en gebruik, doordat we altijd uitnodigende ruimte creëren voor initiatieven.

Strategie

Onze plannen en visies zitten zo in elkaar dat ze onvoorziene wijzigingen in zich op kunnen nemen terwijl de essentiële kracht ervan overeind blijft. We creëren ruimte en speling voor onzekere factoren. Dit maakt onze plannen toekomstbestendig, flexibel en duurzaam.

Kwaliteit

Bij begeleiding, supervisie en kwaliteitsbewaking zetten we in op zorgvuldige communicatie en het enthousiasmeren van uitvoerende partijen. Hoge kwaliteit is een kwestie van de juiste begeleiding, maar veel meer nog van samenwerking, gedeeld inzicht en gezamenlijke doelstellingen.

Vormgeven
Strategische plannen

Onze ontwikkelingsstrategieën en visies zetten ruimtelijke structuren en aanknopingspunten in als drager en verbindende factor. Op een zinvolle manier ruimte geven aan veranderingen en onzekere factoren is één van onze sterkste punten.

Stedenbouwkundig ontwerp

Bij het maken van stedenbouwkundige plannen is ons uitgangspunt, het bestaande (stedelijke landschap), het gebruik en de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Maat, schaal en routing stemmen we af op menselijke intuïtie en beleving. Door plannen te maken die open staan voor ontwikkelingen en veranderingen creëren we duurzame openbare ruimte.

Landschappelijke plannen

We zetten bij landschappelijke plannen in op ingetogen, effectieve ingrepen die gebieden en plekken kunnen revitaliseren. Door gedegen gebiedskennis en analyses vinden we altijd de rake ingrepen.

Inrichtingsplannen

We creëren (openbare) ruimtes die toegesneden zijn op de menselijke maat, beleving en intuïtie, en daardoor als vanzelfsprekend begrepen worden door hun gebruikers. Door bewoners en gebruikers te betrekken bij het maken van de plannen zorgen we voor breed gedragen en duurzame plannen.

Object ontwerp

Sommige ontwerpen verdienen de toevoeging van speciaal ontworpen inrichtingsobjecten, zoals armatuur, meubilair, speelobjecten, etc. Dan ontwerpen we die objecten zodat ze passen in hun context en tegelijkertijd een bijzondere relatie met hun omgeving aangaan.

Of het nou gaat om inrichtingsplannen, onderzoek of strategieën, onze aanpak is altijd te herleiden tot vier basale elementen: luisteren, denken, sturen en vormgeven. Op deze pagina worden een twintigtal speerpunten, producten en aspecten van onze aanpak nader toegelicht en steeds verbonden met projecten waarin ze een belangrijke rol hebben gespeeld. Door op een van de woorden te klikken verschijnen bijbehorende projecten.